Przejdź do treści

Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem od dnia 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), zwanej dalej RODO pragniemy poinformować, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia „Na Parcelkach” w Krotoszynie, ul. Grudzielskiego 25A, 63-700 Krotoszyn, tel./fax (62) 722-75-60, e-mail: przychodnia@parcelki.pl
  • Inspektorem Ochrony Danych w Przychodni „Na Parcelkach” w Krotoszynie jest p. Jagoda Hoffmann, pracownik Przychodni „Na Parcelkach” w Krotoszynie, ul. Grudzielskiego 25A, 63-700 Krotoszyn, tel./fax (62) 722-75-60.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przychodni „Na Parcelkach” w Krotoszynie, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów.
  • Zakres przetwarzanych przez Przychodnię „Na Parcelkach” Krotoszynie danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przychodnia „Na Parcelkach” w Krotoszynie powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
  • Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przychodnię „Na Parcelkach” w Krotoszynie do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo z Przychodnią „Na Parcelkach” w Krotoszynie oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przychodnię „Na Parcelkach” w Krotoszynie.
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.